زیست تست

بانک تست و سوالات کتب زیست شناسی دبیرستان و پیش

بزرگترين بانك تست و سوالات زيست شناسي ايران

 

Zist Test

 

المپياد زيست شناسي (New)

المپياد آزمايشگاهي زيست شناسي (New)

 

 سال اول دبيرستان

اشتباهات کتاب درسي

نكات درسيي كتاب (Coming soon)

نمونه سوالات تشريحي

تست وآزمون

تصاوير و انيميشن هاي مرتبط (Coming soon)

 سال دوم دبيرستان

اشتباهات کتاب درسي

نكات درسيي كتاب (New)

نمونه سوالات تشريحي

تست و آزمون کلی کتاب

تست به تفکیک فصول :

فصل اول (Coming soon)

فصل دوم (New)

فصل سوم (New)

فصل چهارم (New)

فصل پنجم (New)

فصل ششم (New)

فصل هفتم (New)

فصل هشتم (New)

فصل نهم (New)

تصاوير و انيميشن هاي مرتبط (New)

 سال سوم دبيرستان

اشتباهات کتاب درسي

نكات درسيي كتاب (New)

نمونه سوالات تشريحي

تست و آزمون كلي كتاب

تست به تفكيك فصول :

فصل اول  (Coming soon)

فصل دوم  (New)

فصل سوم  (New)

فصل چهارم  (New)

فصل پنجم (New)

فصل ششم (Coming soon)

فصل هفتم  (New)

فصل هشتم  (New)

فصل نهم  (New)

فصل دهم  (New)

فصل يازدهم (Coming soon)

نمونه سوالات امتحان نهايي

تصاوير و انيميشن هاي مرتبط (New)

 دوره پيش دانشگاهي

اشتباهات کتاب درسي

نمونه سوالات تشريحي

سوالات کنکور سراسري

 

نمايش تصاوير مرتبط با

بخش 1 - گوناگوني و

تغيير رمز هاي زندگي

2 1 فصل

 تست

فصل 1 - پروتئين سازي (New)

 

فصل 2 - تكنولوژي زيستي (New)

 

نمايش تصاوير مرتبط با

بخش 2 - گوناگوني و

 تحول جانداران

7 6 5 4 3 فصل

 

فصل 3 - پيدايش و گسترش زندگي (New)

 

فصل 4 - تغيير و تحول گونه ها (New)

 

فصل 5 - ژنتيك جمعيت (New)

 

فصل 6 - پويايي جمعيتها و جوامع زيستي (New)

 

فصل 7 - رفتار شناسي (New)

 

نمايش تصاوير مرتبط با

بخش 3 - گوناگوني

مسيرهاي زندگي

11 10 9 8 فصل

 

فصل 8 - شارش انرژي در جانداران (New)

 

فصل 9 - ويروس و باكتري (New)

 

فصل 10 - آغازيان (New)

 

فصل 11 - قارچ ها (Coming soon)

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1387ساعت 15:15  توسط حسن غلامپور  |