زیست تست

بانک تست و سوالات کتب زیست شناسی دبیرستان و پیش

تست وآزمون سال اول دبيرستان


تست وآزمون سال اول دبيرستان

منابع :زيست شناسي گناباد : http://shahri.blogfa.com

مقالات محمد رضا خدادادي : http://ansari.isfschools.net


فصل اول

 

1)در تفکر علمي آدمي براي يافتن پاسخ پرسش هاي خود از کدام استفاده مي کند؟

1- خرافات     2- حدس و گمان       3- جادوگري       4- واقعيت ها و منطق

2) چهارمين مرحله ي روش علمي کدام است؟

1- آزمايش فرضيه    2- جمع آوري اطلاعات       3- فرضيه سازي      4- نظريه سازي

?) پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظوري صورت مي گيرد؟

1- شناخت قوانين حاکم بر پديده هاي زيستي        2- زندگي بهتر

  3- به دست آوردن گياهان و جانوراني با بازدهي بيش تر     4- استفاده ي انسان از پديده هاي زيستي

?) چگونگي رشد سلول تخم لوبيا تا تشكيل دانه لوبيا جزو كدام شاخه زيست شناسي است؟

1- بافت شناسي      2- تكامل    3- رويان شناسي       4- ژنتيك

فصل دوم

 

?) اين نتيجه گيري که : پيکر همه ي گياهان از سلول ساخته شده است از کيست؟

1- ردي    2- شوان      3- شلايدن        4- فيرخو

6) بزرگ ترين اندامک  درون سلول ها کدام است؟

1- ميتوکندري     2- هسته     3- دستگاه گلژي   4- ريبوزوم

7) نقش ليزوزوم ها در سلول چيست؟

1- پروتئين سازي  2- آزادکردن انرژي مواد 3- تجزيه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

8) کدام يک از نقش هاي غشاي پلاسمايي است؟

1- استحکام   2- شناسايي بعضي مواد موجود در محيط   3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذيري انتخابي

9) کدام اندامک سلولي ذکر شده دو غشا دارد؟

1- ريبوزوم  2- واکوئل  3- ميتوکندري 4- ليزوزوم

10) فعاليت هاي سلول در کنترل کدام است؟

1- هسته    2- هستک  3- سيتوپلاسم    4- DNA

11) تعداد سانترومرها در هسته ي سلول آدمي چقدر است؟

1- 46    2- 23      3- 92      4- يک

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظيفه ي خاصي را انجام مي دهند تشکيل کدام را مي دهند؟

1- اندام  2- اندامک  3- دستگاه    4- بدن

13) اگر در سلولي 20 کروموزومي تقسيم ميتوز صورت گرفته باشد در سلول هاي دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتيد خواهد داشت؟     1- دو   2- 20         3- 40            4- يک

14) قرار گيري کروموزوم ها در استواي سلول در کدام مرحله ميتوز است؟

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

15) در نهايت چگونه توموري بدخيم باعث اختلال در بدن مي شود؟

1- باکنده شدن سلول ها از جاي خود       2- در اثر ازدياد تومورها   3- با برده شدن سلول ها به بافت هاي ديگر                            4- با تقسيم مکرر سلول ها

16) نيم سانتي متر چند ميکرون است ؟ 1- 500    2- 5000     3- 50000      4- 500000

17) در سلول پوست آدمي کدام يک وجود ندارد؟ 1- غشاي سلول    2- کلروپلاست  3- ميتوکندري   4- هسته

18) غشاي هسته در چه مرحله يا مراحلي از تقسيم ميتوز وجود دارد؟

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

19) کدام يک داراي مواد تجزيه کننده است؟ 1- ريبوزوم    2- ميتوکندري   3- دستگاه گلژي    4- ليزوزوم

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نيست؟

1- کبد 2- معده   3- کليه   4- پانکراس

21)کدام اندامک سلولي در آزاد کردن انرژي مواد دخالت دارد؟

1- ريبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمي   3- ميتوکندري   4- واکوئل                         

  22 ) جدا شدن کروماتيدهاي هر کروموزوم در کدام مرحله ي ميتوز صورت مي گيرد؟

1- 4     2- 3      3- 2      4- 1

23) كدام يك در هر نوع سلولي وجود دارد؟

1- هسته   2- ريبوزوم  3- شبكه آندوپلاسمي  4- ميتوكندري

24) كدام فاقد ديواره سلولي است؟

1- سلول بزرگ گندم   2- سلول باكتري شوره زدا        3- سلول پيكر قارچ   4- سلول هاي استخواني

 25 ) سلول ماهيچه اي و سلول ريشه هويج فاقد كدام اندامك هستند؟

1-      ميتوكندري  2- كلروپلاست  3- ديواره سلولي  4- هسته

26 ) در طي تقسيم ميتوز هنگامي كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار مي گيرند ، يك سلول آدمي داراي چند كروماتيد است؟

1- 23     2- 46     3- 92      4- 184

 

فصل سوم

 

27) در کدام يک به ترتيب يک ماده ي آلي و يک ماده ي معدني ذکر شده است؟

1-  دي اکسيد کربن ، آب  2- کلريد سديم ، ليپيد    3- پروتئين ، اکسيژن    4- فسفات ها ، اکسيژن

28) واحد سازنده ي گليکوژن کدام است؟  1- اسيد آمينه 2- تري گليسريد  3- گليسرول 4- گلوکز

29) اتم هاي تشكيل دهنده ي كدام يك با بقيه متفاوت است؟

1- پنبه   2- روغن   3- هموگلوبين   4- گليكوژن

 30 ) ساختمان كدام دو ماده شبيه هم است؟

1-      ساكارز و نشاسته  2- ساكارز و سلولز  3- گليكوژن و نشاسته  4- گليكوژن و سلولز

 31 ) محلول لوگل در كدام آزمايش مصرف مي شود؟

1- اندازه گيري سرعت سوختن قندها در بدن جانوران 2- اندازه گيري سرعت انتقال اكسيژن در خون                                                          3- اندازه گيري شدت فتوسنتز در گياهان   4- اندازه گيري ميزان ذخاير كبدي

 32 ) تغييرات سرعت واكنش آنزيمي طي تغييرات دما از 10 تا 60 درجه به ترتيب چگونه است؟

1- افزايش – ثابت 2- ثابت – كاهش  3- افزايش – كاهش   4- كاهش – افزايش

پرسشهاي چهار گزينه اي علوم زيستي و بهداشت درس 2و3

1.بهترين مرحله جهت مشاهده کروموزومها توسط ميکروسکوپ نوري کدام است؟

الف) پروفاز                 ب) متافاز                   ج) آنافاز                   د) تلوفاز

 

2.در تقسيم ميتوز کروماتيدها تا انتهاي کدام مرحله به سانترومر چسبيده باقي مي مانند؟

الف) پروفاز                ب) تلوفاز                   ج)آنا فاز                  د) متافاز

 

3.يک سلول پوست انسان پس از 10 تقسيم متوالي به ترتيب چند کروموزوم دارد و به چند سلول تقسيم مي شود؟

الف)23-512            ب) 46- 512               ج) 23-1024         د)46- 1024

 

4.ساده ترين مولکولهاي زيستي .................... هستند که از عناصر ساختماني شبيه ................. هستند.

الف) چربيها- اسيدهاي نوکلئيک                                                         ب) اسيدهاي نوکلئيک چربيها

ج)هيدراتهاي کربن چربيها                                                                د)چربيها هيدراتهاي کربن

 

5.در جانداران تک سلولي عامل اصلي تعيين کننده شکل اصلي سلول کدام است؟

الف) نيروهاي مکانيکي وارد بر آن                                                      ب)وراثت     

ج) کاري که سلول انجام مي دهد                                                        د) محيط

 

6.در يک سلول زنده کداميک از مواد آلي بيشتر است؟

الف) اسيدهاي هسته اي              ب) پروتئين ها                   ج) چربيها                    د)هيدراتهاي کربن

 

7.پلي ساکاريد ساختاري سلولهاي گياهي چه نام دارد ؟

الف) نشاسته                             ب) گليکوژن                      ج) سلولز                     د) کيتين

 

8. کداميک از مونومرهاي يکسان ساخته شده است ؟

الف) مالتوز- نشاسته                ب) لاکتوز - سلولز              ج)  ساکارز - مالتوز               د) لاکتوز- ساکارز

 

9. ويژگي هاي زير مربوط به کدام اندامک سلولي مي باشد ؟

(( دارا بودن غشاي دولايه- دارا بودن ماده زمينه- کنترل فعاليتهاي سلول ))

الف) ميتوکندري                    ب) هسته                             ج) دستگاه  گلژي                    د) شبکه اندو پلاسمي

 

10.کداميک فاقد ديواره سلولي است؟

الف) سلول برگ چنار           ب) سلول باکتري سل          ج) سلول پيکر قارچ                 د)سلولهاي استخواني

 

 

11.کدام اندامک غشاء ندارد؟

الف) شبکه اندوپلاسمي        ب) ريبوزوم                        ج) ليزوزوم                              د) دستگاه گلژي

 

12. سانترومر چيست؟

الف) بخش مياني هر کروموزوم                                                    ب) محل اتصال دو کروماتيد به يکديگر

ج) بخش انتهايي هر کروموزوم                                                      د) محل اتصال دو کروموزوم به يکديگر

 

13.شاخص ترين ويژگي سلولهاي سرطاني چيست ؟

الف) اندازه بزرگ                    ب) هسته کوچک                  ج) تقسيم سلولي شديد                   د) کروموزومهاي معيوب

 

14.منشا انرژي براي جانداراني که توانايي انجام فتوسنتزرا ندارند ، کدام ماده است؟

الف) گليکوژن                        ب)گلوکز                              ج) سلولز                                     د) نشاسته

 

15. کدام هيدرات کربن پس از تجزيه ، گلوکز و فروکتوز توليد مي کند؟

الف) گليکوژن                        ب) نشاسته                              ج)ساکارز                                     د) سلولز

 

16.فراوانترين هيدرات کربن طبيعت چه نام دارد ؟

الف)ساکارز                             ب)سلولز                               ج)نشاسته                                      د) گليکوژن

 

17.کدام عبارت نادرست است؟

الف) همه آنزيمها پروتئيني هستند و به طور اختصاصي عمل مي کنند.

ب) سيانيد ، در انجام فعاليت آنزيمي نقش بازدارنده دارد.

ج) ساختار مولکولي آنزيم ، پس از انجام واکنش تغيير نمي کند.

د) انجام واکنشهاي آنزيمي بدون دخالت آنزيمها امکان پذير نيست.

 

18.کداميک از ساختارهاي زير در عمل ذخيره مواد نقشي ندارد؟

الف) دستگاه گلژي                    ب )ليزوزوم                     ج)کلروپلاستها                        د)واکوئل 

 

19. قطر نوعي سلول ، 20 ميکرومتر است. براي ساختن خطي فرضي به طول 1 سانتي متر چند عدد از اين سلولها لازم است ؟

الف ) 500                                 ب) 50                            ج)5000                                  د) 1000

 

20.با توجه به نقشه کروموزومي انسان کدام گزينه صحيح است؟

الف)به بزرگترين کروموزوم شماره 1 تعلق مي گيرد.

ب) محل سانترومرها در کروموزومهاي مختلف يکسان است.

ج) تعيين جنسيت در انسان به عهده کروموزوم x است.

د)کروموزومها در 7 دسته مرتب شده اند.

 

 

21.کدام گزينه صحيح نيست ؟

الف) واکنشهاي شيميايي اساسي فقط درون سلولها انجام پذير است.

ب)هر سلول فقط از تقسيم سلولهاي ديگر بوجود مي آيد.

ج)سازمان يافتگي هم در ساختار سلولي و هم در ساختار شيميايي موجودات زنده وجود دارد.

د) برخي از سلولهاي تخصص يافته قدرت تقسيم ندارند.

 

22. آنزيمي در دماي 5 درجه سانتي گراد نگهداري مي شود.اگر دماي محيط را تا 25 درجه سانتي گراد افزايش دهيم در آنصورت:

الف) ساختار پروتئيني آنزيم به طورکامل تخريب مي شود.                                           ب) فعاليت آنزيم تشديد مي شود.

ج) در سرعت فعاليت آنزيمي تاثيري ندارد.                                                                   د) ساختار پروتئيني آنزيم آسيب مي بيند.

 

23.تقسيم سيتوپلاسم چه موقع رخ مي دهد؟

الف) قبل ازتقسيم هسته                   ب) پس از تقسيم هسته                 ج) اواخر تقسيم هسته                  د) بطور مجزا و مستقل از هسته  

 

24.اولين سطح سازمان بندي چه نام دارد؟

الف) سلول                                     ب) اندامک                                 ج) اتم                                         د)مولکول

 

25.در سلولهاي ماهيچه اي کدام ساختار گسترش بيشتري دارد ؟

الف) ليزوزوم                                 ب) دستگاه گلژي                         ج) ميتوکندري                            د) اسکلت سلولي

 

26. کدام ويژگي سبب مي شد تا قارچها را در گذشته جزء گياهان طبقه بندي کنند؟

الف) دارا بودن ديواره سلولي          ب) دارا بودن غشاي سلولي            ج) دارا بودن کلروپلاست            د) نوع قند ذخيره اي

 

27.ترکيب اصلي سيتوپلاسم چيست؟

الف) آب و مواد معدني                  ب) آب و پروتئين                          ج)املاح معدني و ليپيد               د)ليپيد و پروتئين

 

28.يک مولکول تري گليسريد از چه اجزايي تشکيل شده است؟

الف)يک اسيدچرب و دو گليسرول                                    ب) سه گليسرول و يک اسيد چرب

ج) يک گليسرول ودو اسيد چرب                                       د) يک گليسرول وسه اسيد چرب

 

29.کداميک داراي 12 کربن است؟

الف) لاکتوز                         ب) گليکوژن                          ج) گلوکز                          د) گالاکتوز

 

30.حل کردن کدام ماده در آب ساده تر است؟

الف) ساکارز                        ب)فروکتوز                           ج)نشاسته                            د)گليکوژن

 

فصل چهارم

33) گياهان براي ساختن کدام يک به نيتروژن نياز دارند؟

1- هيدرات کربن  2- ليپيد     3- سلولز    4- پروتئين

 34 ) نشاسته در كدام قسمت سلول ها ذخيره مي شود؟

1- كلروپلاست    2- واكوئل     3- ديواره سلولي   4- دستگاه گلژي

 35 ) دليل سبز شدن سيب زميني در انبار چيست؟

1- افزايش درجه حرارت  2- رشد كردن سيب زميني   3- برخورد نور به سيب زميني  4- مرطوب بودن شرايط محيط

 36 ) در كدام شرايط كلروفيل تشكيل نمي شود؟

1- سرما   2- كاهش غلظت CO2   3- نبودن نور    4- زيادي اكسيژن

 37 ) كدام يك توليد كننده است؟

1- علف هرز   2- زنبور عسل    3- گاو     4- قارچ سازنده ي خمير نان

38 ) به چه دليل سلول ها براي ذخيره ي انرژي گلوكز را انباشته نمي كنند؟

1- كم بودن انرژي گلوكز   2- تركيب آسان گلوكز با ساير مواد   3- حل شدن ضعيف گلوكز در آب   4- آسان بودن ورود گلوكز به ميتوكندري

 

فصل پنجم

39) عارضه ي کرتينيسم ناشي از کمبود کدام است؟

1- يد     2- آهن   3- کلسيم    4- سديم

40 ) نرم شدن بافت هاي گياهي در اثر پختن ? ناشي از كدام مورد است؟

1- پاره شدن پوشش دانه هاي نشاسته   2- تغيير در لايه ديواره سلولي  3- حل شدن سلولز ديواره سلولي   4- حل شدن دانه هاي نشاسته در آب

41 ) در كدام نوع غذاي گياهي بالاترين درصد چربي وجود دارد؟

1- سويا  2- لوبيا    3- كلم      4- ذرت

 42 ) كدام ماده ي غذايي خطر ابتلا به يبوست را كاهش مي دهد؟

1- سلولز  2- تري گليسريد      3- كلسترول   4- نشاسته

 43 ) كمبود كدام ماده سبب مي شود ماهيچه ها و شكم در اثر نفوذ آب متورم شوند؟

1- سديم   2- كلسيم   3- پروتئين   4- نياسين

 44 ) كدام عارضه به كمبود يك ويتامين محلول در چربي مربوط است؟

1- عقب ماندگي ذهني  2- خشك و ضخيم شدن قرنيه   3- ضعيف شده ماهيچه ها    4- سست شدن اتصال سلول ها

 45 ) كمبود ريبوفلاوين سبب كدام يك مي شود؟

1- ايجاد زخم در اطراف دهان   2- خونريزي داخلي   3- كاهش رشد بدن و سلامتي پوست    4- بروز بيماري پلاگر

 46 ) گلوتامات مونوسديم به عنوان........  به غذا اضافه شده و عارضه ي آن ............  است.

1- شيرين كننده – آسيب به كروموزوم ها   2- شيرين كننده – سردرد و تهوع   3- چاشني – آسيب كروموزوم ها   4- چاشني – سردرد و تهوع

 

فصل ششم

47) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چيست ؟

1- به هم چسبيدن گلبول هاي قرمز شخص دهنده     2- به هم چسبيدن گلبول هاي قرمز شخص گيرنده

  3- بسته شدن مسير رگ ها در شخص دهنده      4- موارد 1 و 3

48) گروه خوني شخصي که هر دو ماده ي ضد A  و ضد B را در پلاسماي خود دارد چيست؟ 1- A    2- B    3- AB    4- O

49) خون شخصي با ماده ي ضد A و ضد B  رسوب داده است گروه خوني او چيست؟   1- A  ?- B   ?- AB    ?- O

50 ) اگر در سلولي 32 کروموزومي تقسيم ميوز انجام گيرد در هر يک از سلول هاي  حاصل چند سانترومر وجود خواهد داشت؟

1- 32     2- 16      3- 8        4- صفر

51) در يک مولکول DNA مقدار باز T برابر 23 درصد است در اين مولکول باز G معادل چند درصد خواهد بود؟

1- 46 درصد     2- 54 درصد          3- 27 درصد      4- 23 درصد

52) پس از تقسيم ميوز در سلول اوليه (زاينده ) زن چند سلول جنسي ايجاد مي شود؟ 1- 1   2- 2   3- 3   4- 4

53 ) انتقال اطلاعات توسط DNA چگونه انجام مي شود؟

1- توسط ژن ها    2- توسط نوکلئوتيدها    3- با ساخته شدن پروتئين ها    4- توسط بازهاي آلي        

 54 ) كدام دو گروه خوني فاقد ضد ماده ي B مي باشند؟ 1- A و O  2- B و O  3- AB وA    4- B وAB

55 ) يك قطعه مولكول DNA داراي 20 A و 30 G است  در اين قطعه چند مولكول قندي وجود دارد؟ 1- 25   2- 50   3- 75    4- 100

56 ) در دوفرد دوقلوي همسان كدام دو مورد بسيار شبيه به هم هستند؟

 1- وزن     2- هوش    3- نوع و مقدار DNA     ?- مقدار پروتئين

 

فصل هفتم

57) مجموعه ي موجودات زنده و غير زنده يک محيط که با هم در ارتباط اند چه نام دارد؟

1- اکولوژي 2- اکوسيستم   3- زنجيره ي غذايي   4- شبکه غذايي

58) کدام يک مي تواند اولين حلقه ي يک زنجيره ي غذايي باشد؟

1- موش  2- ملخ    3- خورشيد   4- لوبيا

59) در هرم تعداد افراد مصرف کننده به تدريج  ......   و تعداد آن ها ...... مي يابد.

1- بزرگتر ، کاهش  2- کوچکتر ، افزايش  3- بزرگتر ، افزايش   4- کوچکتر ، کاهش

60) کدام يک نقش اصلي را در پوسيدگي دارد؟

1- جانوران مردار خوار  2- ميکروب ها  3- رطوبت  4- اکسيژن

61) در کدام روش نگهداري غذا آب ميکروب ها با اسمز خارج مي شود؟

1- نمک سود کردن   2- ترشي انداختن     3- حرارت دادن    4 - انجماد

62) در پاستوريزه کردن ، شير را تا دماي ...... درجه سانتي گراد به مدت ...... گرم نگه مي دارند.

1- 150 ، 15 ثانيه   2- 70 ، 15 دقيقه       3- 150 ، چند ثانيه       4- 70 ، 15 ثانيه

63) کدام يک از شرايط زير از شرايط ضروري  پوسيدگي براي برخي ميکروب ها نيست؟

1- رطوبت کافي    2- دماي مناسب     3- وجود اکسيژن         4- عدم وجود ترکيبات شيميايي

64)کدام صحيح است ؟

1- اولين حلقه ي هر زنجيره ي غذايي خورشيد است .     2- در هر زنجيره ي غذايي فقط يک توليد کننده وجود دارد.

3- هر زنجيره ي غذايي حداکثر مي تواند سه جاندار داشته باشد.   4- دومين حلقه ي زنجيره ي غذايي موجودي گوشتخوار است.                

 ??) آمونياك محصول واكنش روي كدام ماده است؟

1- اسيد چرب    2- گلوكز   3- گليكوژن   4- پروتئين

 66 ) پديده ي اسمز چگونه سبب مرگ ميكروب ها مي شود؟

1- با حل كردن ديواره ي سلولي 2- با ايجاد شرايط اسيدي   3- با خارج كردن آب از بدن ميكروب   4- با زياد كردن نمك در باكتري

 67 ) كدام يك افزاينده ي نيترات خاك نيست؟

1- خون  2- پوست   3- اشك چشم      4- شيره ي معدي

68 ) تعريف تراكم در اكولوژي چيست؟

1-      تعداد افراد يك گونه كه در يك زمان معين و در واحد حجم يا سطح زندگي مي كنند. 2- تعداد افراد زنده اي كه در يك زمان معين در واحد حجم يا سطح زندگي مي كنند. 3- نسبتي كه بين مجموعه افراد زنده يك اكوسيستم در يك زمان معين در واحد حجم يا سطح برقرار است.    4- نسبتي كه بين افراد گونه هاي يك اجتماع در يك زمان معين و در واحد سطح يا حجم برقرار است.

 69 ) در اكوسيستم آب شيرين حذف كدام جاندار موجب نابودي سريع اكوسيستم مي شود؟

1- اوگلنا(جلبك)   2- باكتري   3- قارچ   4- سخت پوستان كوچك

 

فصل هشتم

 

 70 ) محل آسيب ديده در كدام بيماري با بقيه متفاوت است؟

1- تبخال  2- سرخك    3- آبله مرغان   4- هپاتيت

 71 ) اينترفرون چه ماده اي است؟

1- پروتئين  2- ليپيد  3- پلي ساكاريد   4- اسيد نوكلئيك

 72 ) فرض كنيد يك باكتري هر 30 دقيقه يك بار تقسيم مي شود ? اگر تعداد باكتري حاصل از تقسيم پس از 5/1 ساعت 8000 باشد ? تعداد باكتري اوليه ي آن چقدر است؟

1- 10     2- 100       3- 1000   4- 800

 73 ) كدام توليد كننده ي پادتن است؟

1- فاگوسيت   2- ساپروفيت      3- لنفوسيت     4- باكتري انگل

 74 ) براي معالجه ي سرطان كدام روش كاربرد بيش تري دارد؟

1- شيمي در ماني    2- استفاده از آنتي بيوتيك ها  3- واكسيناسيون   4- پرتودرماني

 

در زير تست هاي ديگري از فصول مختلف کتاب مي بينيد:

 

?- توليد انرژي در سلول به عهده ي کدام اندامک است؟

 1- ريبوزوم    2- ليزوزوم   3- هسته    4- ميتوکندري

?- تقسيم هسته سلول به دو هسته ي همانند چه نام دارد؟

 1- تومور   2- ميتوز    3- ميوز    4- کروماتيد

?- کدام ماده ي خام فتوسنتز است؟

 1- دي اکسيد کربن   2- هيدرات کربن   3- اکسيژن      4- نيتروژن

?- رگبرگ چه نقشي دارد؟

 1- فتوسنتز   2- تنفس   3- استحکام برگ    4- ذخيره مواد

?- کدام غذا ويتامين B2 ( ريبوفلاوين ) دارد؟

 1- برنج   2- نان    3- تخم مرغ   4- پرتقال

?- کمبودکدام يک در بدن باعث ايجاد گواتر مي شود؟

1- آهن   2- يد   3- سديم   4- کلسيم

?- غذاي گياهي که پروتئين زيادي دارد کدام است؟

1- ذرت  2- کلم   3- برنج   4- سويا

?- مصرف زيادکدام يک باعث بالا رفتن فشار خون مي شود.

 1- کلسيم   2- نمک   3- شير   4- گوشت

?- خوردن کدام يک از نرمي استخوان جلوگيري مي کند.

 1- ويتامين c   2- ويتامين B1    3- جگر ماهي   4- تخم مرغ

??- خوردن کدام يک باعث سلامتي گياهخواران مي شود.

 1- شير و تخم مرغ  2- گوشت و ميوه 3- سيب زميني   4- هويج

??- از تقسيم ميوز در سلول اوليه نر چند سلول جنسي توليد مي شود؟

 1- دو  2- چهار   3- يک   4- هشت

??- نقش غده ي هيپوفيز در بدن چيست؟

 1- تنظيم حرکات بدن  2- تنظيم رشد   3- وراثت  4- ايجاد تومور

??- کدام گروه خوني با سرم ضد A   و سرم ضد B لخته مي شود؟

 1- A  2- B  3- AB  4- O

??- کدام مولکول توانايي همانند سازي دارد؟

 1- DNA  2- پروتئين  3- گلوکز   4- ليپيد

??- کدام سلول انسان 23 کروموزومي است؟

 1- سلول تخم   2- سلول جنسي نر   3- گلبول قرمز  4- گلبول سفيد

??- باکتري شوره زدا نيترات را به ..... تبديل مي کند.

 1- آمونياک   2- پروتئين   3- اوره   4- نيتروژن

??- کدام موجود در هرم انرژي سهم کمتري دارد؟

 1- مار   2- موش   3- ذرت  4- عقاب

??- جانوران چه اثري بر CO2 هوا دارند؟

 1- افزايش   2- کاهش   3- بي اثر   4- ابتدا کاهش  و سپس افزايش

??- عامل اصلي پوسيدگي چيست؟

 1- آنزيم هاي درون سلول  2- قارچ و باکتري  3- مردار خواران   4- رطوبت

??- کدام عامل باعث مي شود که جسد جانور در گودال قير نپوسد ؟

1- کمبود اکسيژن  2- کمبود رطوبت   3- وجود قير   4- وجود نمک

??- کدام يک از اين جانوران در محيط پر علف و داخل خاک زندگي مي کنند؟                                                                          

  1- حلزون و کرم خاکي  2- عقاب و گنجشک  3- شته و کفشدوزک  4- گاو و گوسفند

??- آتش سوزي و دخالت انسان باعث چه مي شود؟

 1- پيچيدگي اکوسيستم  2- جنگل زدايي   3- حالت اوج   4- پيشرفت توالي    

??- کدام بخش ويروس وارد سلول ميزبان مي شود؟

 1- DNA   2- پروتئين   3- ليپيد   4- قند

??- ويروس ايدز به کدام سلول حمله مي کند؟

 1- غده بزاقي  2- پوست  3- کبد  4- سفيد خون

??- کدام باکتري ها مواد غذايي خود را از مواد بي جان به دست مي آورند؟

 1- انگل  2- مصرف کننده  3- بيماري زا  4- ساپروفيت

??- کدام بخش را همه ي باکتري ها ندارند؟

 1- ديواره ي سلول  2- سيتوپلاسم  3- ماده وراثتي  4- کپسول

??- شايع ترين بيماري ويروسي انسان ها کدام است؟

 1- سرماخوردگي  2- ايدز  3- هپاتيت  4- فلج اطفال

??- باکتري در شرايط نامساعد کدام را ايجاد مي کند؟

 1- کپسول   2- باکتري جديد  3- هاگ   4- آنزيم

??- کدام محافظ خوبي در برابر ورود ميکروب ها به بدن است؟

 1- خون  2- پوست  3- اشک   4- گلبول سفيد

??- کدام در بدن پادتن مي سازد؟

 1- فاگوسيت   2- لنفوسيت   3- واکسن    4- آنتي بيوتيک


زيست شناسي سال اول دبيرستان:اشتباهات کتاب درسي نمونه سوالات تشريحي تست وآزمون تصاوير و انيميشن هاي مرتبط

زيست شناسي سال دوم دبيرستان:اشتباهات کتاب درسي نمونه سوالات تشريحي تست وآزمون تصاوير و انيميشن هاي مرتبط

زيست شناسي سال سوم دبيرستان:اشتباهات کتاب درسي نمونه سوالات تشريحي تست وآزمون نمونه سوالات امتحان نهايي

زيست شناسي پيش دانشگاهي:اشتباهات کتاب درسي نمونه سوالات تشريحي سوالات کنکور سراسري

تست پيش دانشگاهي: فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم  و .....


شما هم مي توانيد در صورت در اختيار داشتن تست ها و سوالاتي مربوط به زيست شناسي انها را به ايميل وبلاگ ارسال بنماييد يا در بخش نظرات همين پست همراه مشخصات خود  قرار دهيد تا مطلب مورد نظر با ذکر منبع (لينک وبلاگ شما ) در زيست تست به نمايش در بيايد .            ايميل به وبلاگ 
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آبان ۱۳۸۴ساعت 13:57  توسط حسن غلامپور  |