زیست تست

بانک تست و سوالات کتب زیست شناسی دبیرستان و پیش

سوالات تست فصل هفتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1

 
سوالات تست فصل هفتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1
 

 

                    سوالات تست دستگاه گردش مواد  ( فصل هفتم)

 

1 کدام جانور همولنف ندارد؟

1) ملخ             2)عنکبوت             3)خرچنگ دراز       4) کرم خاکی

 

2- در یک دوره کار قلب زمان استراحت بطن ها چقدر است؟

1) 3/0            2)4/0                  3)5/0                  4)7/0

 

3- بخش عمده هماتوکریت مربوط به چیست؟

1)  مونوسیت   2)اریتروسیت         3) گرانولوسیت       4)آگرانولوسیت

 

4-        کدام سلول دوام و بقای بیشتری دارد؟

1) بازوفیل   2) ماکروفاژ           3)  لنفوسیت           4)نوتروفیل

 

 

5-        در یک انسان سالم در آخر مرحله انقباض دهلیزها کدام مرحله از منحنی الکتروکاردیوگرام رسم     میشود؟

1) QRS   2) P        3) T,QRS          4) QRS, P

 

6-        در یک انسان بالغ سالم ، به طور معمول پس از هر سیستول مقدار خون باقی مانده در بطن ها چند میلی لیتر است؟

1) 50             2) 70      3)100    4) 120

 

7-        به رگی سرخرگ گفته می شود که ....

1) دارای خون تیره باشد.                2) خون را از قلب دور گرداند.

3) خون را به قلب برگرداند.            4) دارای خون روشن باشد.

 

8-     ابتدا و انتهای گردش خون ششی کدام است؟

1) بطن چپ ، دهلیز چپ            2) بطن راست ، دهلیز راست

3) بطن چپ ، دهلیز راست        4) بطن راست ، دهلیز چپ

 

9-     نقش دریچه میترال چیست؟

1) انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست      2) عدم برگشت خون از بطن راست به دهلیز راست

3) انتقال خون از بطن راست به سرخرگ ششی       4) عدم برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ

 

10- در کدام جانور خون در ارتباط مستقیم با سلولهای بدن است؟

1) کرم خاکی             2) ملخ         3) عروس دریایی                4) شقایق دریایی

 

11- گردش خون را وقتی گردش خون ساده می گویند که :

1) خون روشن از قلب به اندامها برسد.                 2) خون از دستگاه تنفس به قلب بر نگردد.

3) خون از دستگاه تنفس به قلب برگردد.               4)مویرگ وجود نداشته باشد.

 

12- کدام گروه های خونی در مجاورت آنتی کر A رسوب تشکیل نمی دهد؟

1) O,B        2)O,A       3)AB,A      4)AB,B

 

13- در تبدیل فیبرینوژن  به فیبرین کدام  نقش مستقیم دارد؟

1) پروترومبین         2) ترومبین              3) ویتامین K     4) یون کلسیم

 

14- در نوار قلب انسان سالم ، موج QRS ............ ثبت می شود.

1) کمی قبل از انقباض دهلیز ها             2) کمی بعد از انقباض بطنها

3) کمی قبل از انقباض بطنها                 4) بلا فاصله پس از انبساط بطن ها

 

15- سلول های منهدم کننده گلبول های پیرخون ( هموگلوبولین ) تغییر شکل یافته کدام است؟

1) مونوسیت             2) اریتروسیت      3) لنفوسیت  B        4) لنفوسیت T

 

16- در کدام جانور ، خون فقط با سلول های دیواره قلب و رگها در ارتباط است؟

1) ملخ               2) خرچنگ دراز                    3) سفره ماهی                 4) عنکبوت

 

17- در کدام یک سیاهرگ ششی وجود ندارد؟

1) تمساح           2) کانگورو             3) چکاوک      4) ماهی

 

18- در کدام جانور ، همولنف جزئی از دستگاه گردش مواد است؟

1) هیدر              2) عنکبوت             3) ماهی             4) عروس دریایی

 

19- کدام یک دارای اندامک است؟

1) پلاکت            2) باکتری               3) گلبول قرمز                  4) ریزوبیوم

 

20- یون کلسیم در تولید ....... نقش مستقیم تری دارد.

1) پروترومبین         2) ترومبین              3) فیبرینوژن           4) ترومبوپلاستین

 

 

  

با قرار گرفتن موس بر روی گزینه صحیح نشانه پیکان به شکل دست در می آید.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند 1386ساعت 16:2  توسط حسن غلامپور  |